Previous

ไอเดีย อีเว้นท์

Next
Date3/28/2023 4:30:40 PM
Promote
ไอเดีย จัดงานอีเว้นท์ interactive event แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร - รับจัดอีเว้นท์ Interactive ในรูปแบบเดิม การตั้งบูธ ใช้เครื่องขยายเสียง มีกิจกรรมบนเวที อาจไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี interactive ที่ล้ำสมัย ผสมผสานเข้ากับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยกระตุ้นความน่าสนใจของงานให้มี engagement มากยิ่งขึ้น.
facebook
Like us on Facebook!